เกี่ยวกับเรา
มาร์ธา กรุ๊ป คำนึงถึงการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพและให้ความสำคัญกับลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด
ประวัติบริษัท
มาร์ธา ริเริ่มธุรกิจครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2551 ในนาม "หจก มาร์ธา เทรดดิ้ง" ที่มีลักษณะซื้อมา-ขายไป ไม่มีคลังสินค้าของตนเอง เนื่องจากในช่วงเริ่มต้น หุ้นส่วน 4 คนมีเงินทุนจำกัด ไม่สามารถสต๊อกของได้
ตลอดระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน หจก. มาร์ธา เทรดดิ้ง ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก เนื่องจากสินค้าที่นำเสนอให้แก่ลูกค้ามีคุณภาพดี ราคาย่อมเยา ลูกค้าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดาษอีเคจี กระดาษ Thermal.กระดาษ NST.กระดาษอัลตร้าซาวด์ ความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้า ทำให้มาร์ธาค่อยๆ เติบโต อย่างมั่นคง
เมื่อเห็นถึงโอกาสที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ประกอบกับหุ้นส่วนทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างหลากหลายทำให้กลายเป็นจุดแข็ง หจก. มีเครดิตมากยิ่งขึ้น
คณะผู้บริหารที่เป็นหุ้นส่วนจึงได้ประชุมหารือถึงการขยายธุรกิจและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับองค์กร จึงได้เปลี่ยนสถานะ จาก หจก. เป็น บจ. ภายใต้ชื่อ บริษัท มาร์ธา กรุ๊ป จำกัด ในวันที่ 30 เมษายน 2553
การดำเนินงานของหุ้นส่วน เป็นแบบบูรณาการทั้งความเชี่ยวชาญ ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวทางด้านกายภาพห้องผ่าตัด ของหุ้นส่วนแต่ละคน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกัน ซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงของบริษัทในที่สุด
ความเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของบริษัทดำเนินไปพร้อมๆ กับการสร้างความไว้วางใจ และความสามัคคีของบุคลากรในบริษัท ทุกคนทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน และมีการดูแลกันเสมือนสมาชิกในครอบครัว
จนถึงวันนี้บริษัทมีการขยายตำแหน่งที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสินค้าทั้งทางด้านกายภาพ รวมถึงห้องผ่าตัด และเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วนการเติบโตโดยลำดับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และในที่สุดก็มีตึกที่มั่นคงสวยงามเป็นของตนเอง ผู้บริหารจึงถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเกิดบริษัท ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจร่วมกัน
มาร์ธา เป็นชื่อที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เนื่องจากเป็นชื่อของสตรีที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่หุ้นส่วนผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรธุรกิจขึ้น จึงใช้ชื่อ มาร์ธา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ค่านิยมขององค์กรของมาร์ธา กรุ๊ป
มาร์ธา กรุ๊ป ได้กำหนดค่านิยองค์กรตามชื่อบริษัท " Martha" ดังนี้
M
Management

การจัดการ : บริหารองค์กรโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพ
A
Action

การดำเนินการ : บริการขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การจัดส่งที่สินค้ามีประสิทธิภาพและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ
R
Resources

ทรัพยากร : ทุกผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการ
T
Team

ทีม : ทีมงานเข้มแข็ง มีความผูกพันกับองค์กรสูง ทุกคนทำภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทดแทนกันได้
H
Hospitality

ไมตรีจิต : ทีมงานทุกคนมีความยินดีในการให้บริการ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจ และลูกค้าทุกคนมาก่อนเสมอ
A
Accountability

ความรับผิดชอบ : มีความรับผิดชอบในการให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม
Back To Top